شماره جاری: دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-120 

5. واکاوی مفهوم «مکر خدا»

محمد کرمی نیا؛ حسین حسینی امین


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جامعه المصطفی العالمیه