پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی (HIP) - اهداف و چشم انداز