پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی (HIP) - واژه نامه اختصاصی